BACK TO SCHOOL
-40%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Algemene commerciële voorwaarden

Algemene voorwaarden inzake het gebruik van de groothandeldatabase op het Merkandi-platform en de bescherming van gegevens op www.merkandi.nl

 

§ 1 Algemene bepalingen

 1. De financieel beheerder van het online platform www.merkandi.nl in Engeland is het bedrijf Merkandi LTD (hierna ook: Merkandi) met statutaire zetel te Rotherham in Engeland. Het systeem en de technische werking van de website www.merkandi.nl worden beheerd door het bedrijf Merkandi LTD met statutaire zetel te Sitz in Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB.
 2. U krijgt toegang tot en kunt gebruikmaken van onze website op voorwaarde dat u ons een desbetreffende bestelling doet toekomen en deze betaalt overeenkomstig § 2.
 3. Wilsverklaringen en overeenkomsten via Merkandi worden direct ingediend/gesloten, uitsluitend tussen concrete klanten/groothandelaren in Europa, en worden buiten het platform ten uitvoer gelegd. Het dient dus alleen om contacten te leggen en is geen verkoopwebsite.
 4. Naast zijn registratie aanvaardt de klant de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de database, alsmede eventuele wijzigingen van de Algemene voorwaarden. In het voorkomende geval wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht.

 

§ 2 Registratie, bestelling van de database en betaling

 1. De klant kan zich registreren op Merkandi door het registratieformulier in te vullen en dit door te sturen. Naast de registratie aanvaardt de klant de specifieke bestellingsvoorwaarden en de Algemene voorwaarden inzake overeenkomsten. Leden worden geregistreerd en er wordt hun toegang tot het platform verleend nadat wij hun betaling hebben ontvangen.
 2. Vorderingen inzake opdrachten zijn uitgesloten. Merkandi behoudt zich het recht voor om de toegang tot het platform te weigeren zonder opgaaf van redenen of om dit recht te herroepen, met name wanneer:
  1. er valse gegevens worden opgegeven bij de registratie;
  2. er twijfels rijzen betreffende de bevoegdheid en het bestaan rechtens van de klant, alsmede betreffende het gebruik van het platform voor bedrijfsactiviteiten, wanneer deze twijfels niet onmiddellijk worden weggewerkt, op kosten van de klant en door middel van overlegging van de nodige documenten;
  3. er twijfels of vermoedens rijzen betreffende de betrouwbaarheid en de solvabiliteit van de klant;
  4. het vermoeden bestaat dat er op oneerlijke wijze zaken worden gedaan of men in concurrentie treedt met het Merkandi-platform;
  5. de gebruiksprincipe of de Algemene voorwaarden van Merkandi worden geschonden.
 3. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan dient hij meerderjarig te zijn en te beschikken over de nodige rechtsbevoegdheid.
 4. Bedrijven/natuurlijke personen die een toegang tot de database willen aankopen, dienen ervoor te zorgen dat alle gegevens die bij de registratie worden opgegeven, volledig en correct zijn.
 5. U kunt geen klachten betreffende uw toegang tot de publicatieoptie indienen aangezien Merkandi om veiligheidsredenen en zonder opgaaf van reden klanten tijdens de registratie mag uitsluiten en daartoe ook gerechtigd is tijdens de looptijd van het abonnement.
 6. Merkandi vergoedt geen abonnementskosten. Er is geen mogelijkheid om te verkopen, door te verkopen of toegang terug te geven aan een andere persoon of bedrijf. Als deze voorwaarde wordt geschonden, wordt het account verwijderd.
 7. Merkandi vergoedt geen betalingen voor toegang tot het platform. Er is ook geen mogelijkheid tot verkoop, wederverkoop of overdracht van betaling of kosteloos (in welke vorm dan ook) van toegang tot het commerciële Merkandi-platform, tot een andere identiteit of persoon aan wie de account in het systeem was geregistreerd. In geval van overtreding van deze voorwaarden wordt het account verwijderd..
 8. Zodra een bestelling is geplaatst, genereert het Merkandi-systeem automatisch een proforma-factuur als orderbevestiging. De factuur wordt alleen gegenereerd op basis van de gegevens die door de klant zijn ingevoerd bij de registratie.

 

§ 3 Toegang, identificatie en wachtwoord

 1. De klant is verplicht om ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden beschermd tegen onbevoegde toegang door derden. In het bijzonder is de klant verplicht deze gegevens niet door te geven aan derden die geen klant zijn in de zin van § 2 of die geen deel uitmaken van de onderneming van de klant (en dus beschikken over een uitgebreid toegangsrecht).
 2. Ieder ongeoorloofd gebruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord dat door de klant wordt ontdekt op grond van feitelijke vermoedens, dient onmiddellijk aan Merkandi te worden gemeld. De klant is aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van zijn identificatiegegevens, tenzij hij/zij aannemelijk kan maken dat het ongeoorloofde gebruik zich heeft voorgedaan om redenen waarvoor Merkandi zelf aansprakelijk is.
 3. De toegang tot het platform kan worden geblokkeerd wanneer u drie keer het verkeerde wachtwoord invoert.

 

§ 4 Merkandi-diensten

 1. Merkandi biedt kopers verschillende diensten aan die verband houden met diverse producten. Deze diensten vallen onder de bestellingsvoorwaarden of de voorwaarden inzake het sluiten van aanvullende overeenkomsten.
 2. Merkandi heeft het recht om de aangeboden diensten en functies te allen tijde te wijzigen of om het aanzicht van de website merkandi.nl te veranderen.
 3. De PREMIUM-accountverkoopoptie is een extra service die op verzoek van de gebruiker wordt gelanceerd na positieve verificatie van zijn bedrijf. Merkandi behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de verkoperoptie te weigeren. De service is geen onafscheidelijk onderdeel van het PREMIUM en FREEMIUM, wat betekent dat het ontbreken of de weigering om de verkoperoptie te activeren of de deactivering ervan op elk moment geen reden is voor een verzoek om terugbetaling voor toegang tot het Merkandi-platform.

 

§ 5 Rechten en plichten van de gebruiker

 1. De klant is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de verbinding met of de wijziging van de wijze van toegang tot het internet, alle kosten in verband met het gebruik van het internet en alle kosten voor de aankoop en instandhouding van de communicatieapparatuur die vereist is voor het gebruik van het platform.
 2. Iedere klant die gebruikmaakt van het Merkandi-platform neemt zelf, op eigen kosten en eigen verantwoordelijkheid contact op met groothandelaren uit de ter beschikking gestelde database. Merkandi is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van transacties (of het uitblijven ervan) tussen de klant en een groothandelaar uit de database.
 3. Elke gebruiker van Merkandi registreerde zich als een verkoper in de Merkandi-database, terwijl het aanbieden van groothandelsaanbiedingen verklaart dat hij of zij de regels voor het toevoegen van aanbiedingen op het platform kent en volledig accepteert. https://merkandi.nl/faq/principes-voor-het-toevoegen-van-aanbiedingen/64?
 4. Iedere klant die in de Merkandi-database geregistreerd staat als groothandelaar of die advertenties op merkandi.nl heeft geplaatst, verklaart dat hij/zij de principes inzake het toevoegen van aanbiedingen onbeperkt en onverminderd aanvaardt (zie: https://merkandi.nl/faq/principes-voor-het-toevoegen-van-aanbiedingen/64). Iedere klant die in de Merkandi-database geregistreerd staat als groothandelaar of die advertenties op merkandi.nl heeft geplaatst, verklaart dat de door hem/haar aangeboden goederen geen namaakproducten zijn en dat deze niet afkomstig zijn uit illegale bronnen.
 5. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de correspondentie die wordt uitgewisseld met de andere gebruikers. Bulk verzenden van berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud, spam en elke andere vorm van geaggregeerde en ongewenste communicatie met Merkandi-gebruikers is verboden. In gevallen van misbruik kan het account van de Gebruiker worden opgeschort.
 6. De koper heeft het recht om binnen de 2 maanden na het sluiten van de transactie een positief/neutraal/negatief commentaar te geven over de verkoper. Geteld vanaf het uitreiken van de aankoopfactuur door de verkoper. Er is een mogelijkheid om één commentaar te geven voor elke afgesloten transactie.Het oplossen van een geschil door een verkoper staat niet gelijk aan het verwijderen van een negatieve opmerking. De negatieve opmerking voor een verkoper kan alleen worden verwijderd als de koper hierom vraagt.

 

§ 6 Toewijzing van wilsverklaringen, handelingen en uitspraken

 1. Alle wilsverklaringen die door de gebruiker worden ingediend op het online Merkandi-platform en die worden overgedragen aan een andere gebruiker of die door hem in ontvangst worden genomen, en alle commerciële handelingen en andere uitspraken of handelingen van juridische waarde (tezamen: “handelingen") worden uitsluitend door de klant zelf verricht. Merkandi is wat dat betreft niet in eigen naam of als vertegenwoordiger van derden actief.
 2. Merkandi is niet aansprakelijk voor het beheer inzake de nakoming van transacties.

 

§ 7 Uitreiken van facturen, vergoeding

 1. Merkandi kan aanspraak maken op een vergoeding voor de vastgestelde periode, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van het platform of beperkingen van de Merkandi-diensten in overeenstemming met de aangegane overeenkomst. Dit heeft met name betrekking op de beperking van diensten die voortvloeien uit niet-compatibele of specifieke software-instellingen van de klant of zijn/haar provider. De diensten van Merkandi en de toegang tot het Merkandi-platform worden met name beperkt wanneer de gebruiker zijn abonnement te laat betaalt.
 2. Het lid verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van facturen en daarmee gepaard gaande informatie van Merkandi via e-mail, in pdf-formaat of uit te printen origineel en dat het ervoor zal zorgen dat Merkandi steeds over zijn actuele e-mailadres zal beschikken en dat Merkandi daarmee contact met hem kan opnemen. Op verzoek reikt Merkandi een factuur uit, welke wordt verzonden via fax of per post.

 

§ 8 Verwerking, bewaring en overdracht van gegevens

 1. Ten tijde van de melding en registratie op het Merkandi-platform gaat u er als klant mee akkoord dat uw persoonsgegevens en commerciële en systeeminterne mailcorrespondentie zullen worden bewaard en verwerkt, indien deze zijn verzameld voor de commerciële doeleinden van het platform en archivering nodig is voor documentatiedoeleinden en om veiligheidsredenen.
 2. Merkandi is met name gemachtigd om uw persoonsgegevens en e-mailadres op de volgende wijze te gebruiken:
  1. erover te beschikken in het kader van diensten van Merkandi.
  2. het verzenden van facturen voor de toegang tot de database en informatie naar en van Merkandi, gedurende de looptijd van het abonnement en direct erna, totdat deze machtiging door u wordt ingetrokken.
  3. het overdragen van hun machtiging aan eenheden in het kader van wettelijke plichten
  4. het overdragen van aan derden - publieke instellingen in alle gevallen waar dat afhankelijk is van gerechtvaardigde belangen van het Merkandi-portaal als gevolg van de handelingen van gebruikers daarvan. Eventueel dient de klant akkoord te gaan met het voorgaande door deze bijzonder voorwaarden en het gebruik van het Merkandi-platform te aanvaarden.

 

§ 9 Uitsluiting van garantie

De aansprakelijkheid van Merkandi wordt op de volgende wijze beperkt met betrekking tot alle informatie, wilsverklaringen, overeenkomsten tussen derden en vragen inzake goederen en diensten die worden overgedragen via het Merkandi-portaal:

 1. Merkandi is niet aansprakelijk voor afspraken tussen individuele klanten en groothandelaren of voor de terbeschikkingstelling van informatie.
 2. Merkandi is op generlei wijze aansprakelijk voor de goederen en diensten die door de aanbieder aan de koper worden bezorgd. Met name is Merkandi op generlei wijze aansprakelijk voor de correctheid en volledigheid van gegevens en verklaringen die door de koper of de groothandelaar worden overgedragen vanaf de database, voor de kwaliteit en de gebruikswaardigheid van de goederen en diensten die moeten worden geleverd en voor het nut ervan voor de verrichting van een bepaald doel door de gebruiker, voor eventuele schendingen van rechten van derden door geleverde goederen en diensten en voor het daadwerkelijke bestaan, de betrouwbaarheid en de solvabiliteit van klanten.
 3. Merkandi kan niet met volstrekte zekerheid garanderen dat de persoon die als koper of groothandelaar staat vermeld in de via het Merkandi-platform ingediende of aangenomen wilsverklaringen ook daadwerkelijk bestaat. De authenticiteit van de wilsverklaringen is dus niet volkomen zeker. Wanneer hij/zij een aanbieding indient of aanneemt handelt de klant dus op eigen risico wat het bestaan van zijn/haar contractpartner betreft.
 4. Merkandi kan ook niet met volstrekte zekerheid uitsluiten dat het wachtwoorden in handen komen van onbevoegden. Ook wat dat betreft handelt de klant uitsluitend op eigen risico. Als boodschapper zonder machtiging si Merkandi op generlei wijze aansprakelijk voor doelbewuste handelingen of flagrante nalatigheden.
 5. Eventuele klachten betreffende de database worden aangenomen tot op de 7e dag nadat de toegang daartoe is geactiveerd. Klachten worden alleen in ontvangst genomen m.b.t. de actualiteit van databases en de daarin vervatte records (met volledige gegevens) bij een aantal van meer dan 3 % van de niet-actuele adressen. Wij aanvaarden geen klachten over de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van goederen op www.merkandi.nl en de telefoonnummers en e-mailadressen. Om klachten in te dienen dient u een e-mail te sturen naar [email protected]. Klachten worden behandeld binnen 10 werkdagen vanaf de datum van binnenkomst. De datum van binnenkomst is de datum waarop het bericht wordt verzonden door de klant.
 6. Alle producten en hun beschrijving op www.merkandi.nl zijn informatief van aard en zijn geen offertes in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Wij bieden geen garantie en zijn niet voor aansprakelijk voor de beschikbaarheid van producten op de website www.merkandi.nl. Vertaalfouten zijn altijd mogelijk.

 

§ 10 Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Merkandi is er niet aansprakelijk voor dat het Merkandi-platform tijdelijk, met name vanwege onderhoud, niet beschikbaar is indien de niet-beschikbaarheid in totaal niet hoger is dan 5% per kalenderjaar en langere onderbrekingen niet worden veroorzaakt door opzettelijke handelingen of flagrante nalatigheid.
 2. Merkandi is niet aansprakelijk voor de correctheid en volledigheid van informatie, advies en aanbevelingen op de Merkandi-websites door klanten, alsmede van informatie, advies en aanbevelingen van groothandelaren vanaf databases die beschikbaar zijn via de Merkandi-websites.
 3. Merkandi neemt met name afstand van de inhoud van de internetlinks in verband met de aanbieding, hun inhoud en de auteurs ervan en is niet aansprakelijk voor de inhoud, transacties of schade als gevolg van het gebruik van dergelijke links.
 4. Merkandi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen en fouten van gebruikte software en apparatuur, en met name in verband met technische mankementen online. Meer in het bijzonder is Merkandi op generlei wijze aansprakelijk voor onopzettelijke veroorzaakte schade als gevolg van de niet-beschikbaarheid van het internet of als gevolg van een foutloze werking van het internet, het gebruik van software of apparatuur tijdens het surfen op de Merkandi-website, alsook de foute of gebrekkige verrichting van contractuele prestaties vanwege technische problemen met de software en de apparatuur of het internet. Dit is met name van toepassing in geval van beperking van diensten die voortvloeien uit niet-compatibele of specifieke software-instellingen van de klant of zijn/haar provider.
 5. Merkandi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onopzettelijke schendingen van verwaarloosbare contractuele verplichtingen. Dit heeft tevens betrekking op onopzettelijke schendingen van verplichtingen tijdens onderhandelingen of wettelijke aansprakelijkheden als gevolg van onopzettelijke handelingen.
 6. Wanneer er wel sprake is van aansprakelijkheid is de schadevergoedingsplicht, met uitzondering van opzettelijke handelingen, beperkt tot typische en te voorziene schadegevallen en in ieder geval alleen voor de gemiddelde schademarge.
 7. Merkandi is niet aansprakelijk voor de enigerlei inhoud op de websites van derden, met name van webwinkels waarop directe of indirecte links naar het Merkandi-platform staan.
 8. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor de wettelijke vertegenwoordigers, de medewerkers en derden waarop Merkandi een beroep doet met het oog op de verrichting van zijn diensten.
 9. Merkandi onderstreept dat de koper en de aanbieder zich kunnen verzekeren tegen eventuele schade.
 10. Alle name en handelsmerken die op deze website worden gebruikt, zijn handelsmerken voor hun eigenaars en worden uitsluitend gebruikt om hen te kunnen identificeren.

 

§ 11 Bevoegde rechtbank, geldend recht

 1. Deze opdracht valt onder het Poolse recht. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is uitgesloten. De partijen bij de opdracht sluiten de toepassing van de wet inzake de bescherming van consumentenrechten uit.
 2. De rechtbank is Warschau is territoriaal bevoegd om te oordelen over alle overeenkomsten en opdrachten die worden aangegaan op basis van deze voorwaarden inzake het gebruik van de database. Merkandi mag tevens eisen indienen bij de rechtbank die territoriaal bevoegd is voor de klant.

 

§ 12 Slotbepalingen

 1. De algemene contractuele of opdrachtgerelateerde voorwaarden van de klant mogen niet in deze voorwaarden worden opgenomen.
 2. Indien sommige bepalingen van deze overeenkomst/opdracht gedeeltelijk of volledig ongeldig zijn of ongeldig worden in de toekomst, blijven de overige bepalingen daardoor onverlet.
 3. Partijen zijn verplicht om ongeldige vermeldingen te vervangen met geldige vermeldingen die de ondoelmatige vermeldingen vanuit economisch oogpunt zo dicht mogelijk benaderen.
Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.